วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR) และการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR) และการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2