1 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย  ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมกับรองผู้อำนวยการเขตพืเนที่ทั้ง 3 ท่านและคณะศึกษานิเทศก์ ผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกเยี่ยมแบะติดตามโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล พร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายชีเแจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ

1 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย  ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมกับรองผู้อำนวยการเขตพืเนที่ทั้ง 3 ท่านและคณะศึกษานิเทศก์ ผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกเยี่ยมแบะติดตามโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล พร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายชีเแจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2