วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2