วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ขอขอบพระคุณคณะทีมงานโรงพยาบาลจุนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้ามาทำการพ่นหมอกควันและกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ขอขอบพระคุณคณะทีมงานโรงพยาบาลจุนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้ามาทำการพ่นหมอกควันและกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2