วันที่ 10 เมษายน 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลรักบ้านเกิด ทอดถวาย ณ วัดคัวะ ดอนทองืตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 10 เมษายน 2565 บุคลากรการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด รวบรวมเงินทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลรักบ้านเกิด ทอดถวาย
ณ วัดคัวะ ดอนทองืตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมียอดการร่วมทั้งบุญของบุคลากรการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในครั้งนี้ จำนวน 35,597 บาท


 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2