วันที่ 5 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณปี 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณปี 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 โดยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2