วันที่ 4 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรใรสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill , Upskill New skill ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรใรสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill , Upskill New skill ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2