วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน Active Learning

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน Active Learning
ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยได้รับความรู้จาก ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2