วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในนามของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยงในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายอภิชัย ศรีเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวพิสุทธา พัฒนทัศน์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในนามของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยงในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายอภิชัย ศรีเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวพิสุทธา พัฒนทัศน์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย คือนางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกานุสรณ์) และนายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านร่องส้าน)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2