วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน จำนวน 332 คน