9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่วังช้างรับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ สพป.พะเยา เขต 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning และฝึกการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในขั้น plan และ do ในการเปิดชั้นเรียน และฝึกสะท้อนในขั้น see ได้อย่างยอดเยี่ยม เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และนำสานต่อในภาคเรียนที่ 1/2565

 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่วังช้างรับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ สพป.พะเยา เขต 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning และฝึกการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในขั้น plan และ do ในการเปิดชั้นเรียน และฝึกสะท้อนในขั้น see ได้อย่างยอดเยี่ยม เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และนำสานต่อในภาคเรียนที่ 1/2565 ต่อไป ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ทุกท่าน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2