เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV