วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2