วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting “การจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting “การจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม”ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้