วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะทํางานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย จัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายและตรวจสอบคะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะทํางานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย จัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายและตรวจสอบคะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2