นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ มอบหมายให้ นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม การrพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม โดยมี ดร.วรนาท รักสกุลไทย เป็นวิทยากร

 

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ มอบหมายให้ นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม การrพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม โดยมี ดร.วรนาท รักสกุลไทย เป็นวิทยากร ดำเนินการอบรมผ่าน Zoom Cloud Meeting ถ่ายทอดจากห้องประชุมเวียงลอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2