วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินพํฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินพํฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2