การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนวิถีใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนวิถีใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วย ดร.สกาวรัตน์  ไกรมาก ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และดร.นรินทร์  นนทมาลย์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2