วันที่ 27 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom จุดถ่ายทอดการประชุม ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2โดยได้รับความรู้จากวิทยากรรับเชิญ นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้