วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด 114 แห่ง ทั้งนี้ ได้รับอนุเคราะห์จาก ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ โรงเรียนสุจริตเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2