วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 นายธีระพงษ์ สุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าฟ้าใต้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จุดที่ 1 ระยะทางป้อมตำรวจบ้านท่าฟ้า ถึง รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้