วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (INTERNAL Integrity & Transparency Assessment) ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2