6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านก๊อหลวงได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยศน. เฟย ฤดีใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2