วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมทางไกล การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ zoommeeting ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2