วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้าง การรักษาวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนภูซาง สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา