ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)