ประกาศ โรงเรียนอนุบาลปง ประกวตราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชนาดเล็ก ขนาด ๑๙X๓๒ เมตร (พื้น ค.ส.ล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)