การประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดลำดับโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดลำดับโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2