กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564) ณ ห้องประชุมเวียงลอ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2