หน่วยบริการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.พะเยา เขต 2 ให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด

หน่วย


นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วังช้างได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในการให้บริการรถคอมเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 ธ.ค. 2564 นักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการแสวงหาความรู้ในยุคดิจิทัลนี้ ทางผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วังช้างขอขอบพระคุณสำหรับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2