วันที่ 19 มกราคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ประชุมหารือการจัดทำข้อมูล 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2