ประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ประชุมสัมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ)


วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ประชุมสัมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoomeeting ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2