พุธเช้า ข่าวสพฐ. วันที่ 22 ธันวาคม 2564

วันทึ่ 22 ธันวาคม 2564 นายบุญสิน  สุปันตา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุททางไกลผ่านระบบ zoomeeting พุธเช้าข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมเวียงลอ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2