ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 – 2565

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563 ถึง 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสอดคล้องกับนโยบายกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2