ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) กรอบอัตรากำลัง บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)


กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) กรอบอัตรากำลัง บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณากรอบอัตรากำลัง จำนวน 10 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน 3 กลุ่มเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติงานในกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และพิจารณาบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอตัดโอนตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานมัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ จำนวน 1 ราย

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2