mersin web tasarımexxen izleporno film izle

กิจกรรมการให้ความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2564 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมการให้ความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมภูนางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2