mersin web tasarımexxen izleporno film izle

การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบปะให้กำลังใจ บุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ภายหลังจบการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2564 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมการให้ความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2