วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตงานและกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน ขนาดเล็ก เพื่อจัดสรรโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2