วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2