ประชุมทบทวนโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมทบทวนโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานกรรมการ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2