ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีนายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2