การดำเนินการจัดตั้งคำของบประมาณสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


8 ธันวาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน มอบหมายให้นางกัญญาภัทร  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งคำของบประมาณสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1 และกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2