พิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 โดยมีนายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2