วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้การต้อนรับ คณะสถาบันรามจิตติ และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาในการเข้าเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องพัฒนาระบบ อศม. ส่งสริมการพูดอ่านเขียน ภาษาไทย จังหวัดพะเยา เพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถอ่านออก และเขียนได้มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญ อันได้แก่ โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท), โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ และโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อ.จุน มีผู้ร่วมคณะเยี่ยมโรงเรียนดังนี้ 1.เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา 2.สถาบันรามจิตติ 3.คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้การต้อนรับ คณะสถาบันรามจิตติ และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาในการเข้าเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องพัฒนาระบบ อศม. ส่งสริมการพูดอ่านเขียน ภาษาไทย จังหวัดพะเยา เพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถอ่านออก และเขียนได้มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญ อันได้แก่ โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท), โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ และโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อ.จุน มีผู้ร่วมคณะเยี่ยมโรงเรียนดังนี้ 1.เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา 2.สถาบันรามจิตติ 3.คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้การต้อนรับ คณะสถาบันรามจิตติ และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาในการเข้าเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องพัฒนาระบบ อศม. ส่งสริมการพูดอ่านเขียน ภาษาไทย จังหวัดพะเยา เพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถอ่านออกและเขียนได้มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท), โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ และโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อ.จุนมีผู้ร่วมคณะเยี่ยมโรงเรียนดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา 2.สถาบันรามจิตติ
3.คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2