วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2