วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2