กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 2. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 3. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
 6. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560
 7. พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 8. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
 9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
 11. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
 12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 13. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
 14. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
 15. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 16. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
 17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
 18. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 19. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 11. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กลุ่มนโยบายและแผน)
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2