สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ติดต่อเราได้ที่ : 054-079867-9

โทรสาร 054-421186
https://www.phayao2.go.th
[email protected]

หมายเลขภายใน

 ต่อ 37 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 ต่อ 11, 12 : กลุ่มอำนวยการ
 ต่อ 15, 33 : กลุ่มนโยบายและแผน
 ต่อ 21, 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 ต่อ 13, 18, 29, 31, 33 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ต่อ 14, 22, 26, 34 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ต่อ 19 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ต่อ 17 : หน่วยตรวจสอบภายใน

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2