mersin web tasarımexxen izleporno film izle

นายชาญชัย  ทองแสน

ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 081-884-0271
อีเมล์ : [email protected]

นายมรกต  อนุเคราะห์
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 081-530-2644
อีเมล์ : [email protected]

นายนิคม กีรติวรางกูร
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ :
080-135-9929
อีเมล์ : [email protected]

นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ :
084-329-3943
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวจิตติมา คำลือ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 061-685-3989
อีเมล์ : [email protected]

นายอุเทน มะโนชัย
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทรศัพท์ :
064-614-1532
อีเมล์ : [email protected]


ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ :

อีเมล์ : @phayao2.go.th

นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 084-378-7965
อีเมล์ : [email protected]

นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทรศัพท์ : 081-386-2999
อีเมล์ : [email protected]

นางกชพร  คำวงษา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 088-266-7649
อีเมล์ : [email protected]

นางนีรชา  สมฤทธิ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 064-519-4656
อีเมล์ : [email protected]

นายบุญสิน  สุปันตา
ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์ : 086-115-8582
อีเมล์ : [email protected]

นางพิสุทธา  ชัยชนะ
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
โทรศัพท์ : 091-852-8044
อีเมล์ : [email protected]

จ.ส.ท.สุพจน์  ชัยชนะ
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ : 096-698-7451
อีเมล์ : [email protected]

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2