การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปง 1 ครั้งที่ 1/ 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปง 1 ครั้งที่ 1/ 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)

 

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2